जालना जिल्‍हा एकदृष्‍टीक्षेप

एकुण क्षेत्र                           -    ७६१२ चौ.कि.मी

तालुका                                -    ८ 

महसूल मंडळ                      -    ४९

तलाठी सजे                         -    २९२

महसूली गाव                       -   ९७३ 

नगर परिषद                        -   ४

नगर पंचायत                       -   ४

सरासरी पर्जन्‍यमान             -   ६८८.२१ मी.मी.

मध्‍यम प्रकल्‍प                     -   ७

लघु प्रकल्‍प                          -  ५७