web creation software

जालना जिल्‍हा एकदृष्‍टीक्षेप

एकुण क्षेत्र                           -    7612 चौ.कि.मी

तालुका                                -    8 

महसूल मंडळ                      -    49

तलाठी सजे                         -    292

महसूली गाव                       -   970 

नगर परिषद                        -   4

नगर पंचायत                       -   4

सरासरी पर्जन्‍यमान             -   688.21 मी.मी.

मध्‍यम प्रकल्‍प                     -   7

लघु प्रकल्‍प                          -  57