Downloads


(फक्‍त कार्यालयीन वापराकरीता)

1) जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन आराखडा (as per NDMA guidelines)

2) पुर आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन आराखडा

3) यात्रा आपत्‍ती  व्‍यवस्‍थापन आराखडा

4) CBRN SOP

5) संकर्प क्रमांकाची यादी