जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण जालना


हवामान  इशारा

आपत्‍ती  निहाय  काय  दक्षता घ्‍यावी-

नैसर्गिक आपत्‍ती अंतर्गत देय मदत तपशील

 केंद्र  शासनाच्‍या  नैसर्गिक  आपत्‍ती (NDRF/SDRF) निकषांच्‍या  धरतीवर  नैसर्गिक  आपत्‍तींमुळे बाधीत  होणा-या   आपदग्रस्‍त व्‍यक्‍तींना  सन २०१५  ते  सन  २०२०  या  कालावधीमध्‍ये  द्यावयाच्‍या  मदतीचे  दर  व  निकश बाबतचे  शासन  निर्णय पुढील प्रमाणे  आहे....

राष्‍ट्रीय आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण यांनी तयार केलेला, पुर या आपतती मध्‍ये अपारंपरीक संसाधणे कसे वापरावे या बाबतचा व्हिडीओ...

सदर व्हिडीओ मध्‍ये पुर या आपत्‍ती  पासून स्‍वतःचे रक्षण कसे करावे हे  दाखवण्‍यात आले  आहे. (स्‍त्रोत -  NDMA)

जिल्‍हा आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण मार्फत देण्‍यात आलेल्‍या शोध व बचाव साहित्‍याचा तपशील कार्यालय / विभाग निहाय...

(Images shown are for understanding only and doest not resemble original product)

INFLATABLE BOAT WITH OBM 

अग्निशमन विभागनगर परिषद,
जालना-1
भोकरदन-1
परतूर-1
अंबड-1

INFLATABLE LIGHTNING TOWER

उपविभागीय अधिकारी जालना-1
उपविभागीय अधिकारी परतूर-1
पोलीस अधिक्षक कार्यालय-1
अग्निशमन विभाग जालना-1
सर्व तहसीलदार-1
सर्व नगर परिषद-1

INFLATABLE PORTABLE TENT

पोलीस अधिक्षक कार्यालय-1
जिल्हाधिकारी कार्यालय-1 

LIFE JACKETS

पोलीस अधिक्षक कार्यालय-10 
जिल्हाधिकारी कार्यालय-10
अग्निशमन विभाग जालना-30
अग्निशमन विभाग 
परतूर-20
अग्निशमन विभाग
अंबड-20
अग्निशमन विभाग भोकरदन-10

LIFE BUYOS (RINGS)

पोलीस अधिक्षक कार्यालय-20
अग्निशमन विभाग जालना-30
अग्निशमन विभाग
परतूर-20
अग्निशमन विभाग
अंबड-20
अग्निशमन विभाग भोकरदन-10

FIRE SUITS

अग्निशमन विभाग जालना-10

MEGA PHONE

जिल्हाधिकारी कार्यालय-2
पोलीस अधिक्षक कार्यालय-1
सर्व उपविभागीय अधिकारी-1
सर्व तहसीलदार-1
सर्व नगर परिषद-1
होमगार्ड कार्यालय-1

MANILA ROPE (100M BUNDLES)

पोलीस अधिक्षक कार्यालय-2
सर्व तहसीलदार-1
सर्व नगर परिषद-1
होमगार्ड कार्यालय-2

NYLON ROPE (100M BUNDLES)

पोलीस अधिक्षक कार्यालय-2
सर्व तहसीलदार-1
सर्व नगर परिषद-1
होमगार्ड कार्यालय-2

CONCRETE CUTTER

अग्निशमन विभाग जालना-1

WOODEN CUTTER BIG AND SMALL

अग्निशमन विभाग जालना-1

INTEGRATED HOOD MASKS

अग्निशमन विभाग जालना-10

SAFETY HELMETS

जिल्हाधिकारी कार्यालय-4
उपविभागीय अधिकारी जालना-2
उपविभागीय अधिकारी परतूर-2
होमगार्ड कार्यालय-2

FOLDABLE STRETCHERS

अग्निशमन विभाग जालना-4
अग्निशमन विभाग
परतूर-2
सामान्‍य रुगणालय जालना - 4


CONCRETE DRILL MACHINE

अग्निशमन विभाग जालना-1

METAL CUTTER

अग्निशमन विभाग जालना-1